מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  כיצד מבקשים תמיכה מרשות מקומית?

  האם תקבלו תקציבים מהרשות המקומית לעמותה שלכם או לא ?

  מספר מילים על נוהל "מתן תמיכות לגוף נתמך"

  נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה, המאוגדות כעמותות הפועלות שלא למטרות עשיית רווחים. וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

  למעשה – "גוף נתמך" הינו "מוסד ציבור" או "מוסד" – גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות, הפועל שלא למטרה של עשיית רווחים, למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.

   גודל התמיכה יימדד על פי הקריטריונים הבאים:

  • אופי הפעילות, מידת החיוניות של הפעילות.
  • היקף הפעילות בעיר, אינטנסיביות הפעילות, היקף התושבים מקבלי השירות.
  • מקורות המימון השונים של הגוף המבקש תמיכה.
  • מידת ההשתתפות למקבלי השירות במימון הפעילות.

  הוצאות שלא יוכרו:

  לא תוכר פעילות הנעשית בבתים פרטיים ו/או כשההזמנה לפעילות נעשית על בסיס קשרים אישיים וכן לא תוכר הפעלת חוגים המאורגנים על-ידי הורים עבור תלמידי מוסד חינוכי.

  בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים הרצ"ב ובצירוף המסמכים הנלווים, בהתאם לדרישות הנוהל.

   בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים הקבועים בנוהל, תידחה על הסף.

  תמיכה

   העירייה תהיה רשאית להקפיא או לבטל כל הקצבה/תמיכה או כל חלק ממנה עפ"י שיקול   דעתה הבלעדי.

  כל הקצבה/תמיכה מותנית בביצוע הפעילות השוטפת של העמותה,ותנאי שלא קיים עיקול   או שעבוד על העמותה ונכסיה ו/או המחאת זכות לצד ג´ ביחס לכספי התמיכה.

   לא תינתן תמיכה ו/או הקצבה כלשהי לכיסוי גרעון של עמותה בתקציבה.

   תמיכה המבוקשת לא תעלה על 90% מסך כל תקציבה המתוכנן של העמותה.

  סך כל התמיכות לא תחרוגנה מהתקציב המאושר שקבעה העירייה למתן התמיכות.

   סייגים למתן תמיכות

  1. ועדת התמיכות תדון במתן תמיכות בלבד.
  2. הוועדה לא תדון בבקשות תמיכה של גופים שיש לרשות מחויבות חוזית כלפיהם או שגופים אלה נותנים שירותים לרשות.
  3. לא יינתנו תמיכות לגופים ועמותות שאינם פעילים בתחום הרשות המקומית, אלא אם יוכח כי אותו מוסד ציבורי נותן שירותים גם לתושבי הרשות המקומית
  4. העירייה תהא רשאית לדרוש מגופים נתמכים להמציא פרטים נוספים כולל תשלומים לבעלי תפקידים שונים וכולל הצהרות מנהלים לצורך אימות נתונים וקביעת גובה התמיכה.
  5. לא תאושר כל הקצבה לגוף נתמך אשר לא ימציא את הנתונים וההצהרות המבוקשים במועד. אי המצאת הנתונים או ההצהרות במועד – כמוה כויתור הגוף הנתמך על רצונו לקבל תמיכה מהעירייה, אלא במקרים חריגים בלבד שנבצר ממבקש התמיכה מסיבות ענייניות להגיש הבקשה ולאחר שוועדת התמיכות דנה בבקשה ונימקה את החלטתה.

  משרדנו מומחה בהגשת בקשות מתמיכה, תוך הצגת הנתונים המתאימים כך שהתוצאה   הסופית – קבלת תקציב מהעירייה תתקבל.

  לפרטים ניתן ליצור קשר עם משרדנו

  גיוס תרומות לעמותה שלך

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל