מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

  מאשר קבלת עדכונים במייל

  נוהל חדש להגשת בקשות תמיכה

  כידוע, משרד האוצר פרסם נוהל חדש להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה. הנוהל החדש משנה ומחמיר את המגבלות החלות על מוסד ציבורי המקבל תקציב מהמדינה.

  בחודש ינואר 2013, חתם שר האוצר על נוהל חדש להגשת בקשה לקבלת תמיכות מתקציב המדינה בידי מוסדות ציבור. נוהל זה פורסם ברשימות ביום 5 למרץ 2013.

  להלן, פירוט תמציתי אודות הנוהל החדש:

  • הגבלת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות (סעיף 8 {כד´} ו {כה´} בנוהל) – בו השיעור המרבי המותר להוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור ההכנסות השנתי אינו עוד כאחוז אחיד מסך ההכנסות, אלא הופך להיות כשיעור שולי. להלן טבלה המסבירה את העניין:

  • הגבלת עלות השכר של בעלי תפקיד ניהולי (סעיף 8 {כו´} לנוהל) – עלות השכר של ממלא תפקיד ניהולי במוסד ציבורי נתמך, לרבות עובד עצמאי הנותן שירותים למשרד לרבות קבלן משנה הממלאים תפקיד ניהולי, לא יעלה על השכר ברוטו של מנהלי חברה ממשלתית לא עסקית בדירוג הגבוה ביותר, מוכפל ב1.4. בשנת 2011, עמד שכר זה על כ- 48,000 ₪ לחודש.
  • כמו כן, עפ"י הנוהל החדש, לא תאושר תמיכה למוסד ציבורי אשר לפי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו הינו בעל עודפי נכסים נטו בשיעור של מעל 100% ממחזור ההכנסות השנתי שלו לפי אותו דו"ח כספי. סעיף זה הינו בתחולה ממועד פרסום הנוהל (מרץ 2013).
  • הגבלת הגירעון המצטבר בסעיף 8 (כג´) לנוהל מורה על שלילת תקצוב למוסד ציבורי אשר לפי הדו"ח הכספי האחרון לו נצבר לו גירעון של מעל 50% ממחזור ההכנסות שלו לאותה השנה, אלא באישור של ועדת התמיכות ולאחר שהמוסד הגיש לה תוכנית הבראה. סעיף זה בתחולה מינואר 2014.
  • הגבלת שיעור התמיכה המרבי (8{ח}) לנוהל- לא תינתן תמיכה בשיעור העולה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת, באותו סוג פעילות , אלא אם נקבעו במבחני התמיכה שיעור נמוך יותר. במילים אחרות, המוסד חייב לממן 10% מתקציב הפעילות!
  • לעניין חישוב עלות הפעילות, לא יוכרו עלויות בשווי כסף, אלא אם נקבע אחרת במבחני תמיכה מסוימים.
  • לעניין שווי עבודת מתנדבים, השווי יובא בחשבון בתנאי שאינו עולה על שכר מינימום, וכן בתנאי שמתנהל רישום של המתנדבים ושעות עבודתם.
  • התחייבות אישית של מורשי החתימה, מכוח הנוהל החדש- בנוהל החדש הוטלה אחריות נוספת ייחודית על כל מורשי החתימה במלכ"ר, בסעיף 5 ב´ בנוהל נכתב: "בנוסף להתחייבות המוסד הציבורי הנתמך לפי סעיף זה, יתחייבו גם מורשי החתימה של המוסד והמנהל הכללי בהתחייבות אישית לקיים פיקוח נאות ולנקוט אמצעים סבירים שימנעו את הפרת ההתחייבות, והשבת הכספים במידת הצורך ביחד ולחוד עם המוסד הנתמך, על פי המפורש בסעיף 19 (ג). בסעיף 19 (ג) כתוב: " לא השיב המוסד הציבורי כספים שצריך היה להשיבם, בתוך פרק זמן סביר שקבעה ועדת התמיכות, וראתה הועדה כי נסיבות העניין מצדיקות זאת, יפעל המשרד להגשת תביעה להשבת הכספים מאת מורשי החתימה או מאת המנהל הכללי של המוסד. במילים אחרות, לא יוכלו יותר מנהלי העמותה ליהנות מהגנת התאגיד, אלא יורם כנגדם מסך מיידית, ללא צורך בהליכי הרמת מסך אשר הגנו עליהם עד כה.

  לסיכום, תחומי האחריות והתפקידים של הוועד המנהל בעמותה רבים ומגוונים.

  רשימת הגזרות החדשות נגזרת הן מחקיקה ראשית – חוק העמותות, והן מהוראות רגולטור- רשם העמותות וכן מכוח גופים שונים כגון: רשות המיסים, החשב הכללי ועוד.

  דווקא עכשיו יש צורך יותר מתמיד להיות מנוהל ע"י גוף מקצועי וממוסד כמו משרדנו.

  מעוניין בסיוע בניהול עמותה?

   מאשר קבלת עדכונים במייל

   להעניק שירות איכותי

   ישנה ביורוקרטיה רבה המשפיעה על ניהולה התקין של עמותה. כדי שתוכלו לראות את האור ולצאת מסבך הביורוקרטיה, כל שעליכם לעשות הוא לפנות אל המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז יסייעו בכל בעיה ויענו על כל שאלה – בזמינות גבוהה ובמקצועיות רבה.

   לחתור לעתיד טוב יותר

   רבים מאתנו מחזיקים בתשוקה אמתית לעזור לקבוצות חלשות בחברה. עם זאת, הקמתה של עמותה חדשה הינה בבחינת צעד ראשון ומשמעותי לעבר עתיד ורוד יותר. אם אתם זקוקים לסיוע בכל הנוגע לתהליך ההקמה, כמו גם שירותי הנהלת חשבונות – אתם מוזמנים לפנות אל המרכז לניהול עמותות.

   לבצע את המשימה כהלכה

   תהליך הקמתה של עמותה חדשה דורש ידע ובקיאות בהיבטים שונים וחשובים ביותר. כדי שתהליך זה יתבצע בהתאם לדרישות השונות, רצוי ליצור קשר עם המרכז לניהול עמותות. צוות עובדי המרכז ילוו אתכם שלב אחר שלב באופן המקיף והאיכותי ביותר.

   צריכים ייעוץ לפתיחת העמותה?

   פנה עכשיו ונשמח לעמוד לשירותך

    מאשר קבלת עדכונים במייל

    חברה לקידום אתרים בגוגל חברה לקידום אתרים בגוגל